Meteorology/pl

From GRASS-Wiki
Jump to: navigation, search

Meteorologia

GRASS w połaczeniu z R-stats stanowi potężny zestaw narzędzi do analizy meteorologicznych szeregów czasowych oraz wykonywania czasowo-przestrzennych interpolacji.


  • W opracowaniu: d.barb: Na podstawie dwóch map rastrowych lub punktowych danych wektorowych wyświetla wind barbs lub variable length straw diagrams. Tak jak w przypadku d.rast.arrow, jako dane wejściowe podaje się wielkość i kierunek. (Hamish)
wynik d.rast.arrow
  • r.series - do analizy szeregów czasowych danych rastrowych..
  • v.surf.rst - służy do 2D spline interpolation between sparse data points

This page is in progress of translating to Polish from English.