Difference between revisions of "User:Radenko/translate"

From GRASS-Wiki
Jump to: navigation, search
(243)
(3_3_11)
Line 38: Line 38:
 
Процјена потребног времена:
 
Процјена потребног времена:
 
* у просјеку: 1 сат седмично
 
* у просјеку: 1 сат седмично
Контакт: MМарк Нетелер (Markus Neteler), [[User:Landa|Мартин Ланда (Martin Landa)]]
+
Контакт: Mарк Нетелер (Markus Neteler), [[User:Landa|Мартин Ланда (Martin Landa)]]
  
 
=== Развој графичког дизајна (отворено) ===
 
=== Развој графичког дизајна (отворено) ===
Line 69: Line 69:
 
* познавање стандардног HTML-а (ASCII едитори су пожељнији од HTML едитора)
 
* познавање стандардног HTML-а (ASCII едитори су пожељнији од HTML едитора)
 
* вољност да се користе уређивачи (едитори) обичног текста (да би се избјегли вишкови HTML кода)
 
* вољност да се користе уређивачи (едитори) обичног текста (да би се избјегли вишкови HTML кода)
* фамилијарност (или воља за учење) са CVS системом GRASS сајта (види [[Working with CVS|инструкције]])
+
* упознатост (или воља за учење) са CVS системом GRASS сајта (види [[Working with CVS|инструкције]])
 
* Нису потребна програмерска искуства
 
* Нису потребна програмерска искуства
 
* одлично познавање енглеског језика (пожељно са енглеског говорног подручја)
 
* одлично познавање енглеског језика (пожељно са енглеског говорног подручја)
Line 82: Line 82:
 
=== Превођење ===
 
=== Превођење ===
  
'''''NEWS: Kindly accepted by Carlos Dávila'''''
+
'''''НОВОСТИ: Љубазно прихваћене од Карлос Девил-а (Carlos Dávila)'''''
  
The translations manager is responsible for maintaining the translation of GRASS messages
+
Управник преводима је одговоран за одржавање превода GRASS порука
 
([http://grass.itc.it/devel/i18n.php translation page; [http://grass.itc.it/mailman/listinfo/translations mailing list])
 
([http://grass.itc.it/devel/i18n.php translation page; [http://grass.itc.it/mailman/listinfo/translations mailing list])
  
Skills:  
+
Вјештине:  
* knowledge (or willingness to learn use) of translation tools (kbabel, poEDIT)
+
* познавање (или воља да се науче) алата за превођење (kbabel, poEDIT)
* familiarity (or willingness to learn use) with CVS (see [[Working with CVS|instructions]])
+
* упознатост (или воља да се науче) са CVS (види[[Working with CVS|instructions]])
* no programming skills required
+
* Нису потребна програмерска искуства
Tasks:
+
Задаци:
* work with GRASS CVS-Head (latest GRASS)
+
* рад са GRASS CVS-заглављима(посљедњи GRASS)
* merging translation contributions (with 'msgmerge' of .po files or simply use [http://mpa.itc.it/markus/useful/po_merge.sh po_merge.sh])
+
* спајање превода('msgmerge'-ом .po фајлова или једноставна употреба [http://mpa.itc.it/markus/useful/po_merge.sh po_merge.sh])
* invite translators to contribute (ask regularly, find new), make them use recent GRASS
+
* позив преводиоцима да допринесу (често припиткујте, пронађите нове), захтјев да користе нове верзије GRASS
* create template files for new languages ('make pot')
+
* креирајње шаблона за нове језике('make pot')
* update existing translations '''after''' having received latest submissions from translators ('make update-po')
+
* ажурирање постојећих превода '''послије''' пријема посљедњег поднеска од преводиоца ('make update-po')
* keep headers of .po files intact and up-to-date
+
* држање заглавља.po фајлова непромјењеним и ажурним
* add new translators to AUTHORS file in source code
+
* додавање нових преводиоца списку АУТОРА у изворном коду
Estimated workload:
+
Процјена потребног времена:
* in average: 1-2h per week or less
+
* у просјеку: 1-2 сата седмично
  
 
=== Представник за односе са јавности ===
 
=== Представник за односе са јавности ===
Line 106: Line 106:
 
'''''NEWS: Kindly accepted by Malte Halbey-Martin'''''
 
'''''NEWS: Kindly accepted by Malte Halbey-Martin'''''
  
Despite the continuous growth of the user community, we seek "GRASS GIS awareness" especially for public administration and companies. A multi-language brochure is needed to promote GRASS in a more effective way. Funding for a high quality print is to be defined.
+
Упркос непрекидном расту корисничке заједнице, тражимо "упознатост са GRASS ГИС-ом" посебно за јавне администрације и предузећа. Вишејезичне брошуре су потребне да ради ефектније промоције GRASS-а. Фондови за штампу високог квалитета још требају бити дефинисани.
  
Skills:
+
Вјештине:
* communication and design skills
+
* комуникативност и дизајнерске вјештине
Tasks:
+
Задаци:
* find like-minded people to form a GRASS promotion group
+
* пронаћи истомишљенике ради формирања GRASS промотивне групе
* communicate the existence of the GRASS project
+
* разговор о егзистенцији GRASS пројекта
* design of a multi-language brochure (both PDF and printed) in collaboration with the [http://wiki.osgeo.org/index.php?title=VisCom OSGeo-VisCom team]
+
* прављење вишејезичне брошуре(PDF и штампане) у сарадњи са [http://wiki.osgeo.org/index.php?title=VisCom OSGeo-VisCom тим]
* create material to illustrate the GRASS functionality
+
* креирање материјала који илуструје функционалност GRASS
* contact public administration and professionals in a non-spammy way
+
* контактирање јавних администрација и професионалаца
* collect success stories and render them usable for the Web site
+
* сакупљње прича о успјешној употреби спремање за представљање на веб сајту
  
 
== Заинтересовани ==
 
== Заинтересовани ==
  
While we have to figure out the process, here a list of interested people. Please add yourself:
+
Док ми још увјек треба да осмислимо процес, овдје је листа заинтересованих особа. Молимо да додате себе:
  
* Dylan Beaudette: Web site contributor (familiar with Drupal CMS)
+
* Dylan Beaudette: сарадник на веб сајту (familiar with Drupal CMS)
* Scott Mitchell: Web site contributor, could possibly do the translation job, if nobody with translation tool experience volunteers
+
* Scott Mitchell: сарадник на веб сајту, евентуално би могао радити преводилачки посао, ако се нико са искуством у преводилачких програма не јави
* Brad Douglas: Public Relations contributor (co-maintainer)
+
* Brad Douglas: сарадник за везе са јавношћу (коодржаватељ)
  
 
== Постојећи пројекти ==
 
== Постојећи пројекти ==
  
;Documentation Manager
+
;Управник документацијом
:Eric Patton
+
:Ерик Патон (Eric Patton)
 
<!--
 
<!--
* Bug trackers
+
* Трагачи за грешкама
 
** Old GForge bug tracker maintainer: Maciej Sieczka
 
** Old GForge bug tracker maintainer: Maciej Sieczka
 
*** Jachym Chepicky - code patches
 
*** Jachym Chepicky - code patches
Line 137: Line 137:
 
*** Martin Landa - doc patches
 
*** Martin Landa - doc patches
 
-->
 
-->
;OSGeo Trac maintainers
+
;ОСГео Trac одржавање
 
:Markus Neteler, Martin Landa
 
:Markus Neteler, Martin Landa
 
;Newsletter editor-in-chief
 
;Newsletter editor-in-chief
 
:Martin Wegmann (+ Paul Kelly and MN) - for OSGeo: Tyler Mitchell
 
:Martin Wegmann (+ Paul Kelly and MN) - for OSGeo: Tyler Mitchell
 
<!--
 
<!--
* Code repository
+
* Складиште кода
** For old CVS maintainer was: Bernhard Reiter
+
** За старе CVS-ове одржаватељ је био:Бернард Рајтер (Bernhard Reiter)
 
-->
 
-->
 
;OSGeo SVN code repository
 
;OSGeo SVN code repository

Revision as of 00:20, 3 March 2011

Отворени послови на GRASS пројекту

Растућа инфраструктура и обимна корисничка подршка захтјевају више напора да се интегришу корисничке донације и да се одржи ажурност. ова страница садржи листу послова за које су нам потребни добровољци. Описи ових послова могу дјеловати превише формално, али правилно осликавају потребе.

Волонтери на веб сајту (отворено)

Неколико волонтера за одржавање веб сајта су потребни ради посла на ажурирању и одржавању постојеће структуре. Циљ би могао бити прелаз на CMS систем као Drupal који захтјева веће напоре. Волф Бергенхајм (Wolf Bergenheim) је тренутно задужен за припрему ОСГео базираног сервера за GRASS.

Вјештине:

 • познавање стандардног HTML кода (једна PHP функција је упослена за формирање менија)
 • вољност да се користи едитор обичног текста за писање страница(да би се избјегло гомилање вишка HTML кода)
 • фамилијарност (или ворност за учење) са GRASS-овим веб сајтом CVS (види инструкције)
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање застарјелих страна
 • размисли о кориштењу "корисничких прича" да би сајт био занимљивији
 • размисли о превођењу важнијих страна
 • поједностављење структуре
 • додавање нових скриншотова са Криејтив Комонс лиценцом
 • редовна провјера функционалности мирор сајтова

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 или више сати седмично

Контакт: Марк Нетелер (Markus Neteler)

Вики менаџер (отворено)

GRASS вики (тренутно га користите) захтјева стално надгледање.

Вјештине:

 • основе кориштења медијавики софтвера
 • програмерске вјештине нису потребне

Задаци:

 • ажурирање страна
 • поједностављење структуре по потреби (обједињавање страна)
 • пречишћавање сирочићи (спајање, везање и брисање)
 • одржавање ажурности категорија (додавање на крају страна)
 • држање спамера на оку

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 сат седмично

Контакт: Mарк Нетелер (Markus Neteler), Мартин Ланда (Martin Landa)

Развој графичког дизајна (отворено)

Потребни су нам добри дизајнери за одржавање слика које се користе у различитим сучељима или на сајту. Приоритет је прерађивање икона коришћених у различитим сучељима и чишћење галерија са скриншотовима.

Вјештине:

 • Графички дизајн, рад са програмима за дизајн
 • Ликовне склоности
 • Довољан ниво упознатости са ГИС-ом у циљу да се предочи прецизно значење задатка у једноставној сличици.
 • Нису потребна програмерска искуства, али је пожељна воља за учењем дјела Tcl језика за ближу будућност као и wxPython-а за даљу. (садашња и будућа сучеља програма)
 • Упрвљање бинарним фајловима у CVS-у. (умјерено једноставно за научити)

Задаци:

 • Креирање нових икона за различите намјене
 • Рад са менаџерима сајта ради креирања, претраживања и одржавања галерије скриншотова
 • Рад са тимом за развој сучеља да би се усавршио изглед програма и менија.
 • Помоћ на промоцији и тиму за новости у припремању логоа и банера, идеја за прелом и др.

Процјена потребног времена:

 • Након иницијалног посла на иконама: 1 сат седмично

прихваћене позиције (предложене овдје)

вођење документације

НОВОСТ: Прихваћено од Ерика Патона (Eric Patton)

GRASS документација (HTML/MAN странице) треба да је често провјерена и ажурирана. Неким страницама недостају примјери и јасност у излагању.

Вјештине:

 • познавање стандардног HTML-а (ASCII едитори су пожељнији од HTML едитора)
 • вољност да се користе уређивачи (едитори) обичног текста (да би се избјегли вишкови HTML кода)
 • упознатост (или воља за учење) са CVS системом GRASS сајта (види инструкције)
 • Нису потребна програмерска искуства
 • одлично познавање енглеског језика (пожељно са енглеског говорног подручја)

Задаци:

 • ажурирање застарјелих мануала
 • хомогенизација стила и прегледа
 • и релевантне графике/скриншотови са именом аутора/Криејтив Комонс лиценца у страници
 • примање и уграђивање донација од вањских донатора; одстрањивање нападних HTML тагова које g.html2man не разумије (рацимо: свођење на једноставан HTML - види инструкције)

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1 или више сати седмично

Превођење

НОВОСТИ: Љубазно прихваћене од Карлос Девил-а (Carlos Dávila)

Управник преводима је одговоран за одржавање превода GRASS порука (translation page; [http://grass.itc.it/mailman/listinfo/translations mailing list)

Вјештине:

 • познавање (или воља да се науче) алата за превођење (kbabel, poEDIT)
 • упознатост (или воља да се науче) са CVS (видиinstructions)
 • Нису потребна програмерска искуства

Задаци:

 • рад са GRASS CVS-заглављима(посљедњи GRASS)
 • спајање превода('msgmerge'-ом .po фајлова или једноставна употреба po_merge.sh)
 • позив преводиоцима да допринесу (често припиткујте, пронађите нове), захтјев да користе нове верзије GRASS-а
 • креирајње шаблона за нове језике('make pot')
 • ажурирање постојећих превода послије пријема посљедњег поднеска од преводиоца ('make update-po')
 • држање заглавља.po фајлова непромјењеним и ажурним
 • додавање нових преводиоца списку АУТОРА у изворном коду

Процјена потребног времена:

 • у просјеку: 1-2 сата седмично

Представник за односе са јавности

NEWS: Kindly accepted by Malte Halbey-Martin

Упркос непрекидном расту корисничке заједнице, тражимо "упознатост са GRASS ГИС-ом" посебно за јавне администрације и предузећа. Вишејезичне брошуре су потребне да ради ефектније промоције GRASS-а. Фондови за штампу високог квалитета још требају бити дефинисани.

Вјештине:

 • комуникативност и дизајнерске вјештине

Задаци:

 • пронаћи истомишљенике ради формирања GRASS промотивне групе
 • разговор о егзистенцији GRASS пројекта
 • прављење вишејезичне брошуре(PDF и штампане) у сарадњи са OSGeo-VisCom тим
 • креирање материјала који илуструје функционалност GRASS-а
 • контактирање јавних администрација и професионалаца
 • сакупљње прича о успјешној употреби спремање за представљање на веб сајту

Заинтересовани

Док ми још увјек треба да осмислимо процес, овдје је листа заинтересованих особа. Молимо да додате себе:

 • Dylan Beaudette: сарадник на веб сајту (familiar with Drupal CMS)
 • Scott Mitchell: сарадник на веб сајту, евентуално би могао радити преводилачки посао, ако се нико са искуством у преводилачких програма не јави
 • Brad Douglas: сарадник за везе са јавношћу (коодржаватељ)

Постојећи пројекти

Управник документацијом
Ерик Патон (Eric Patton)
ОСГео Trac одржавање
Markus Neteler, Martin Landa
Newsletter editor-in-chief
Martin Wegmann (+ Paul Kelly and MN) - for OSGeo: Tyler Mitchell
OSGeo SVN code repository
Markus Neteler, Martin Landa, Howard Butler
Main Web site/Infrastructure manager
Markus Neteler
Mailing list manager
Markus Neteler
Translations manager
Carlos Dávila
Wiki manager
Markus Neteler, Martin Landa (see above for open position)
Public relations manager
Malte Halbey-Martin
Binaries packager
 • Fedora RPMs: Brad Douglas (still?)
 • Mandriva RPMs: Buchan Milne
 • OpenSUSE RPMs: Otto Dassau
 • Debian: Francesco Lovergine and the Debian GIS Project
 • winGRASS native: Marco Pasetti, Moritz Lennert, Benjamin Ducke, Huidae Cho, Paul Kelly, Tim Sutton (QGIS/GRASS bundle)
 • MacOSX: William Kyngesburye, Lorenzo Moretti (still?)