Difference between revisions of "User:Radenko/translate"

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search
(GRASS messages translation project)
(уреду)
Line 3: Line 3:
Многи корисници воле да користе софтвер на матерњем језику. Ово захтјева да све поруке софтвера буду преведене са енглеског. GRASS Развојни Тим тражи преводиоце. Молимо вас да се претплатите на одговарајућу мејлинг листу на
Многи корисници воле да користе софтвер на матерњем језику. Ово захтјева да све поруке софтвера буду преведене са енглеског. GRASS Развојни Тим тражи преводиоце. Молимо вас да се претплатите на одговарајућу мејлинг листу на


     GRASS translations mailing list
     GRASS мејлинг листама за превођење
     http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations
     http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations


Line 12: Line 12:
=== Тражени језици ===
=== Тражени језици ===


Поједностављени Кинески, Свахили, Индијски, Грчки, Tamil, Руски, Телуга, Португалски, ... Прикључите се!
Поједностављени Кинески, Свахили, Индијски, Грчки, Тамилски, Руски, Телуга, Португалски, ... Прикључите се!


== Како промјенити језик ==
== Како промјенити језик ==
Line 30: Line 30:
* <tt>grasswxpy_LANG.po</tt>: поруке од wxgrass/wxPython графичког корисничког сучеља
* <tt>grasswxpy_LANG.po</tt>: поруке од wxgrass/wxPython графичког корисничког сучеља


гдје "LANG" означава двословни језички код. Базиран је на Alpha-2 коду [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php ISO 639-1] (десна колона). Примјер: <tt>grasswxpy_sr.po</tt> за Српски.
гдје "LANG" означава двословни језички код. Базиран је на Алфа-2 коду [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php ISO 639-1] (десна колона). Примјер: <tt>grasswxpy_sr.po</tt> за Српски.


=== Настављање започетог превода ===
=== Настављање започетог превода ===
Line 43: Line 43:
* или [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/DownloadSource#GRASS6.4 преузми пакет изворног кода] са SVN-а,
* или [http://trac.osgeo.org/grass/wiki/DownloadSource#GRASS6.4 преузми пакет изворног кода] са SVN-а,
* или преузми најсвјежију [http://grass.osgeo.org/grass64/source/snapshot/ слику изворног кода],
* или преузми најсвјежију [http://grass.osgeo.org/grass64/source/snapshot/ слику изворног кода],
* или тражи на [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS translations mailing list] ове фајлове.
* или тражи на [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS мејлинг листама за превођење] ове фајлове.


Then edit the files with a .po file editor (poEDIT or kbabel or..., see below). Take care to maintain layout and special characters. And '''submit often''' - if you wait for weeks, the messages may already be outdated and your time wasted. Just keep in touch on the [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS translations mailing list]!
Потом уреди фајлове уређивачем .po фајлова (poEDIT или kbabel или..., видјети испод). Води рачуна да одржиш преглед и посебне словне карактере. И '''често шаљи измјене''' - ако сачекаш неколико седмица, поруке могу постати застарјеле а твој труд упропаштен. Одржавај контакт са [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS мејлинг листама за превођење]!


=== Започињање новог превода ===
=== Започињање новог превода ===


The language you want isn't yet there? Read on.
Твој језик  још није ту? Читај даље.


Briefly, the steps to create new messages files are (if you find this too complicated, ask on the [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS translations mailing list] to get these files done for you!):
Укратко, кораци за стварање фајлова са порукама су (ако је ово прекомпликовано, тражи на [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations GRASS мејлинг листама за превођење] ове фајлове урађене за тебе!):


# Get the latest source code development version from either the SVN repository or as SVN snapshot (see [http://grass.osgeo.org/download/index.php Download]).
# Набави најновију верзију изворног кода са SVN складишта или као SVN снимак (види[http://grass.osgeo.org/download/index.php Преузимање]).
# run: './configure --with-nls [... other parameters]' to configure the GRASS source code
# покрени: './configure --with-nls [... други параметри]' да конфигуришеш GRASS изворни код
# run: 'cd locale' to change into the translation directory
# покрени: 'cd locale' да промјениш у директоријум превода
# run: 'make pot' to create grass*.pot template files (to extract original messages)
# покрени: 'make pot' да направиш grass*.pot шаблон (издвојиш оригиналне поруке)
# run: copy these file from templates/ into po/; rename them to contain the two characters language code (see Alpha-2 code of [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php ISO 639-1]) and to .po extension; update the file headers either manually or with your .po editing software
# покрени: копирај ове фајлове из шаблона/ у po/; додај двословни код у називе (види Алфа-2 код [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/English_list.php ISO 639-1]) и .po додатак; ажурирај насловнице (headers) ручно или програмом за уређивање .po фајлова
   (Example: Polish language):
   (Примјер:Пољски):
          mv ./templates/grasslibs.pot ./po/grasslibs_pl.po
          mv ./templates/grasslibs.pot ./po/grasslibs_pl.po
          mv ./templates/grassmods.pot ./po/grassmods_pl.po
          mv ./templates/grassmods.pot ./po/grassmods_pl.po
Line 64: Line 64:
          mv ./templates/grasswxpy.pot ./po/grasswxpy_pl.po
          mv ./templates/grasswxpy.pot ./po/grasswxpy_pl.po


Now translate the messages in these po/*.po files (using kbabel or other editor, see below)
Сада преведи поруке у овим ''po/*.po'' фајловима (користећи kbabel или други едитор, види доље)


From time to time messages need to be updated from the originals. This is usually done by the GRASS translation manager.
С времена на вријеме поруке морају бити ажуриране из оригинала. Ово обично ради GRASS менаџер за преводе.


== Софтвер за превод: едитори .po фајлова ==
== Софтвер за превод: едитори ''.po'' фајлова ==


* [http://kbabel.kde.org/ kbabel]: KBabel is a set of tools for editing and managing gettext PO files (should come with your Linux distibution)
* [http://kbabel.kde.org/ kbabel]: KBabel је паковање алата за уређивање и управљање gettext PO фајловима (требао би бити присутан у твојој линукс дистрибуцији)
* [http://www.poedit.net/download.php poEdit]: poEdit is cross-platform gettext catalogs (.po files) editor (works also under MS-Windows)
* [http://www.poedit.net/download.php poEdit]: poEdit је вишеплатформни уређивач каталога gettext (.po фајлова) (ради и под Виндовсом)
* [http://wiki.osgeo.org/wiki/Software_Translation_Portal Web based] solutions (not used yet for the GRASS project)
* [http://wiki.osgeo.org/wiki/Software_Translation_Portal Веб базирана] рјешења (још нису кориштена у GRASS пројекту)


'''Kbabel - rough, automated translation from existing .po files'''
'''Kbabel - груб, аутоматизован превод из постојећих .po фајлови'''


To load existing .po files (eg from older GRASS versions or KDE translator center, http://i18n.kde.org/teams/) into Kbabel, use
За унос постојећих ''.po'' фајлова (нпр из старије верзије GRASS-а или КДЕ преводилачког центра, http://i18n.kde.org/teams/) у Kbabel, искористи
       KBABEL -> SETTINGS -> CONFIGURE DIRECTORY -> PO AUXILIARY, load .po file
       KBABEL -> SETTINGS -> CONFIGURE DIRECTORY -> PO AUXILIARY, уметни .po фајл


Then KBABEL -> TOOLS -> ROUGH TRANSLATION and some work might be done for you by kbabel...
Потом KBABEL -> TOOLS -> ROUGH TRANSLATION и уз мало труда посао би могао бити урађен...


== Тестирање другог језика ==
== Тестирање новог језика ==


Testing different languages requires that the respective language environment and, if needed, fonts are installed.
Тестирање нових језика захтјева да окружење за нови језик и, ако је потребно, фонтови буду инсталирани.
Check what languages are currently installed on your system with:
Провјери који језици су тренутно инсталирани на твој систем командом:
   locale -a
   locale -a


To change to a certain language environment (locale), do the following steps (here, example for Unix style environment):
Да промјениш окружење за одређени језик (локално), уради сљедеће кораке (овдје, примјер за јуниксолико окружење):


   1. Define/check language settings:
   1. Дефиниши/провјери језичка подешавања:
     echo $LANG
     echo $LANG
     echo $LANGUAGE
     echo $LANGUAGE
     echo $LC_ALL
     echo $LC_ALL
    
    
   2. Change it (example for to Japanese):
   2. Промјени их (нпр. за јапански):
     a) bash shell:
     a) bash shell:
         export LANG=ja_JP
         export LANG=ja_JP
Line 105: Line 105:
         setenv LC_ALL ja_JP
         setenv LC_ALL ja_JP


Now launch GRASS in this terminal. If you launch it from an icon, you have to change the LOCALE in the computer setup program instead.
Сада покрени GRASS у терминалу. Ако га покрећеш преко иконе, мораш промјенити LOCALE у подешавањима.


Other common languages useful for testing are <tt>de_DE</tt> for German, <tt>fr_FR</tt> for French, or "C" for none (effectively <tt>en_US</tt>, which for GRASS is the base language).
Остали језици корисни за тестирање су <tt>de_DE</tt> за Њемачки, <tt>fr_FR</tt> за Француски, или "C" за ниједан (уствари <tt>en_US</tt>, који је основни језик за GRASS).

Revision as of 11:23, 29 September 2009

GRASS пројекат превода порука

Многи корисници воле да користе софтвер на матерњем језику. Ово захтјева да све поруке софтвера буду преведене са енглеског. GRASS Развојни Тим тражи преводиоце. Молимо вас да се претплатите на одговарајућу мејлинг листу на

  GRASS мејлинг листама за превођење
  http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-translations

Питања везана за превод могу бити обрађена тамо. Ово је прилика за не-програмере да допринесу како поруке могу једноставно бити преведене. Није потребно познавање програмирања!

Тражени језици

Поједностављени Кинески, Свахили, Индијски, Грчки, Тамилски, Руски, Телуга, Португалски, ... Прикључите се!

Како промјенити језик

Како створити нове преводе

Фајлови

У GRASS-у, постоје 4 врсте .po фајлова за одређени језик (види у директоријуму са изворним кодом locale/po/):

 • grasslibs_LANG.po: поруке из библиотека
 • grassmods_LANG.po: поруке од команди ("modules")
 • grasstcl_LANG.po: поруке од Tcl/Tk графичког корисничког сучеља (GRASS 6)
 • grasswxpy_LANG.po: поруке од wxgrass/wxPython графичког корисничког сучеља

гдје "LANG" означава двословни језички код. Базиран је на Алфа-2 коду ISO 639-1 (десна колона). Примјер: grasswxpy_sr.po за Српски.

Настављање започетог превода

Фајл(ови) су ту али дјелимично застарјели? Читај даље.

Прво објави на GRASS мејлинг листа превода да намјераваш наставити превођење на одређени језик. Зашто? Можда неко већ ради на том преводу а потребно је да координишемо своје напоре да би избјегли да двапута радимо исту ствар...

Тада набави ове .po фајлове за свој језик и започни. Ако недостаје фајл, питај на листи да добијеш урађен фајл или види сљедећу секцију. Да добијеш ове .po фајлове (они су у директоријуму locale/po/):

Потом уреди фајлове уређивачем .po фајлова (poEDIT или kbabel или..., видјети испод). Води рачуна да одржиш преглед и посебне словне карактере. И често шаљи измјене - ако сачекаш неколико седмица, поруке могу постати застарјеле а твој труд упропаштен. Одржавај контакт са GRASS мејлинг листама за превођење!

Започињање новог превода

Твој језик још није ту? Читај даље.

Укратко, кораци за стварање фајлова са порукама су (ако је ово прекомпликовано, тражи на GRASS мејлинг листама за превођење ове фајлове урађене за тебе!):

 1. Набави најновију верзију изворног кода са SVN складишта или као SVN снимак (видиПреузимање).
 2. покрени: './configure --with-nls [... други параметри]' да конфигуришеш GRASS изворни код
 3. покрени: 'cd locale' да промјениш у директоријум превода
 4. покрени: 'make pot' да направиш grass*.pot шаблон (издвојиш оригиналне поруке)
 5. покрени: копирај ове фајлове из шаблона/ у po/; додај двословни код у називе (види Алфа-2 код ISO 639-1) и .po додатак; ажурирај насловнице (headers) ручно или програмом за уређивање .po фајлова
 (Примјер:Пољски):
	    mv ./templates/grasslibs.pot ./po/grasslibs_pl.po
	    mv ./templates/grassmods.pot ./po/grassmods_pl.po
	    mv ./templates/grasstcl.pot ./po/grasstcl_pl.po
	    mv ./templates/grasswxpy.pot ./po/grasswxpy_pl.po

Сада преведи поруке у овим po/*.po фајловима (користећи kbabel или други едитор, види доље)

С времена на вријеме поруке морају бити ажуриране из оригинала. Ово обично ради GRASS менаџер за преводе.

Софтвер за превод: едитори .po фајлова

 • kbabel: KBabel је паковање алата за уређивање и управљање gettext PO фајловима (требао би бити присутан у твојој линукс дистрибуцији)
 • poEdit: poEdit је вишеплатформни уређивач каталога gettext (.po фајлова) (ради и под Виндовсом)
 • Веб базирана рјешења (још нису кориштена у GRASS пројекту)

Kbabel - груб, аутоматизован превод из постојећих .po фајлови

За унос постојећих .po фајлова (нпр из старије верзије GRASS-а или КДЕ преводилачког центра, http://i18n.kde.org/teams/) у Kbabel, искористи

   KBABEL -> SETTINGS -> CONFIGURE DIRECTORY -> PO AUXILIARY, уметни .po фајл

Потом KBABEL -> TOOLS -> ROUGH TRANSLATION и уз мало труда посао би могао бити урађен...

Тестирање новог језика

Тестирање нових језика захтјева да окружење за нови језик и, ако је потребно, фонтови буду инсталирани. Провјери који језици су тренутно инсталирани на твој систем командом:

 locale -a

Да промјениш окружење за одређени језик (локално), уради сљедеће кораке (овдје, примјер за јуниксолико окружење):

 1. Дефиниши/провјери језичка подешавања:
  echo $LANG
  echo $LANGUAGE
  echo $LC_ALL
 
 2. Промјени их (нпр. за јапански):
  a) bash shell:
    export LANG=ja_JP
    export LANGUAGE=ja_JP
    export LC_ALL=ja_JP
 
  b) (t)csh shell:
    setenv LANG ja_JP
    setenv LANGUAGE ja_JP
    setenv LC_ALL ja_JP

Сада покрени GRASS у терминалу. Ако га покрећеш преко иконе, мораш промјенити LOCALE у подешавањима.

Остали језици корисни за тестирање су de_DE за Њемачки, fr_FR за Француски, или "C" за ниједан (уствари en_US, који је основни језик за GRASS).