Earth at night/pl

From GRASS-Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zaimportuj NASA Night on Earth i zmień projekcję na Polar Stereographic

Ten micro-tutorial wymaga GRASS-a 6.5

Zdobądź dane

Pobierz http://veimages.gsfc.nasa.gov//1438/land_ocean_ice_lights_8192.tif ze strony NASA Visible Earth.

Import

 • Utwórz lokację WGS84 Lat/Lon (EPSG # 4326)
# zaimportuj do lat/lon, nadpisując układ współrzędnych i
# ustawiając sztuczne granice regionu, które pasują do przestrzeni
# geograficznej (plikowi brakuje metadanych z georeferencjami, ale 
# dokładnie wiemy, gdzie powinien się znaleźć).

r.in.gdal -o -l in=land_ocean_ice_lights_8192.tif out=land_ocean_ice_lights

for BAND in red green blue ; do
 r.region map=land_ocean_ice_lights.$BAND n=90 s=-90 w=-180 e=180
done

g.region n=90 s=45 w=-180 e=180

# utwórz linie siatki wektorowej 15° i 30° 
v.mkgrid map=grid_15 box=15,15 grid=12,24 pos=coor coor=-180,-90 breaks=30
v.mkgrid map=grid_30 box=30,30 grid=6,12 pos=coor coor=-180,-90 breaks=30

Reprojekcja półkuli północnej

 • Utwórz nową lokację na EPSG #3413
# WGS 84 / NSIDC Sea Ice Polar Stereographic North
<3413> +proj=stere +lat_0=90 +lat_ts=70 +lon_0=-45 +k=1 +x_0=0 \
    +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs <>
#### NORTHERN HEMISPHERE #################
# pull in grids
v.proj in=grid_15 location=world_ll
v.proj in=grid_30 location=world_ll

g.region n=10000000 s=-10000000 w=-10000000 e=10000000 res=5000 -p

MAP=land_ocean_ice_lights

for BAND in red green blue ; do
 echo "Processing [$BAND] ..."
 r.proj -n in=$MAP.$BAND location=world_ll \
   method=cubic_f memory=300
 r.mapcalc "${MAP}_$BAND = if($MAP.$BAND > 255, 255, if($MAP.$BAND < 0, 0, int($MAP.$BAND)))"
 g.remove "$MAP.$BAND"
 g.rename "${MAP}_$BAND,$MAP.$BAND"
 r.colors $MAP.$BAND color=grey255
 echo
done

# draw
d.erase
d.rgb r=$MAP.red g=$MAP.green b=$MAP.blue
d.vect grid_15 type=boundary color=80:40:40
d.vect grid_30 type=boundary color=120:50:50

# output 
d.out.file night_on_earth_N -c size=1000,1000 format=png
d.out.file night_on_earth_N_small -c size=250,250 format=png

Reprojekcja półkuli południowej

 • Utwórz nową lokację na odwrotności EPSG #3413
+proj    : stere
+datum    : wgs84
+lat_0    : -90
+lat_ts   : -70
+lon_0    : +135
+k      : 1
#### SOUTHERN HEMISPHERE #################
# pull in grids
v.proj in=grid_15 location=world_ll
v.proj in=grid_30 location=world_ll

g.region n=10000000 s=-10000000 w=-10000000 e=10000000 res=5000 -p

MAP=land_ocean_ice_lights

for BAND in red green blue ; do
 echo "Processing [$BAND] ..."
 r.proj -n in=$MAP.$BAND location=world_ll \
   method=cubic_f memory=600
 r.mapcalc "${MAP}_$BAND = if($MAP.$BAND > 255, 255, if($MAP.$BAND < 0, 0, int($MAP.$BAND)))"
 g.remove "$MAP.$BAND"
 g.rename "${MAP}_$BAND,$MAP.$BAND"
 r.colors $MAP.$BAND color=grey255
 echo
done

# remove stray NULLs
for BAND in green blue ; do
 echo "Processing [$BAND] ..."
 g.rename "$MAP.$BAND,$MAP.$BAND.tmp1"
 r.neighbors in="$MAP.$BAND.tmp1" out="$MAP.$BAND.tmp2"
 r.patch in="$MAP.$BAND.tmp1,$MAP.$BAND.tmp2" out="$MAP.$BAND"
 g.remove "$MAP.$BAND.tmp1,$MAP.$BAND.tmp2"
 echo
done

# draw
d.erase
d.rgb r=$MAP.red g=$MAP.green b=$MAP.blue
d.vect grid_15 type=boundary color=80:40:40
d.vect grid_30 type=boundary color=120:50:50

# output
d.out.file night_on_earth_S -c size=1000,1000 format=png
d.out.file night_on_earth_S_small -c size=250,250 format=png

Rezultat